tr
You are here

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni 

Europ Assistance Yardım ve Destek Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak Kişisel Verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, hizmetlerin temin edilmesi için ve mevzuatta belirtilen hallerde 3. kişilere aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat ve yaptığımız sözleşmeler kapsamında asistans/destek hizmeti şirketi sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; talepte bulunanın bilgilerini tespit etmek; hizmetleri sunabilmek için iletişim kurmak; elektronik veya kağıt ortamında talebe dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer ürün / hizmetlerini sunabilmek; akdettiğimiz sözleşmelerin gereğini yerine getirmek; soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.  

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, rızanızı almamız halinde kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması ve yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenebilmektedir. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerinizin de açık rızanız alınarak KVKK Md. 5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni’nde açık rızanızı gerektiren haller için bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca vereceğimiz hizmetlerde Özel Nitelikli Verilerinizi toplamamızın gerekmesi halinde hizmetleri size ulaştırabilmemiz için bu verilerinizi 3. Kişilerle paylaşmamız gerekebileceğinden bu dökümanın altında ilgili kısmı imzalayarak açık rızanızı vermenizi rica ederiz. 

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, sözleşmesel yükümlülüklere ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere sektörel uygulamalar da göz önüne alınarak her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Kişisel verileriniz, yukarıda açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Rusya, olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, dijital veri depolama faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.  

Hizmetlerimizin niteliğinden dolayı, yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki kişilere aktarabiliriz. Örneğin, kişisel verilerinizi, uluslararası seyahat sigortası hasarlarını değerlendirmek ve siz yurtdışındayken acil tıbbi asistans hizmetlerini sağlamak için işleyebiliriz. 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Çağrı merkezi gibi kanallar, mobil ve web tabanlı uygulamalarımız, Şirketimiz adına işletilen sosyal medya hesapları üzerinden, e-posta üzerinden yürütülen yazışmalar, SMS, MMS dahil sair iletişim yöntemleri ve hizmet aldığımız firmalar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/Yok edilmesi/anonim hale getirilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizi kullanımımız ile ilgili herhangi bir sorularınızı veya yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki linkte yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak europ.assistance@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde sizden ücret talep edebiliriz.

Posta adresi :  Europ Assistance Yardım ve Destek Hizmetleri Tic. A.Ş.  

Gülbahar mah. 5. Yıl sok. Profilo Plaza E Blok Kat:1 Şişli/İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: 736167, Mersis No: 0381043042300019

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

KİŞİ BEYANI

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak ve Şirketimize hizmet almak için başvurarak, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

__/__/2018

Ad-Soyad

İmza