tr
You are here

Veri Koruma

Europ Assistance Türkiye olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Europ Assistance Türkiye olarak, Veri Sorumlusu’nun verdiği yetki çerçevesinde, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenecektir.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
İlgili mevzuat ve yaptığımız sözleşmeler kapsamında asistans şirketi sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; talepte bulunanın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında talebe dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
İlgili mevzuat ve sözleşme hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.
 
Hizmetlerimizin niteliğinden dolayı, yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki kişilere aktarabiliriz. Örneğin, kişisel verilerinizi, uluslararası seyahat sigortası hasarlarını değerlendirmek ve siz yurtdışındayken acil tıbbi asistans hizmetlerini sağlamak için işleyebiliriz. Bilgileri uluslararası olarak grup şirketlerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, çözüm ortaklarımıza ve devlet makamlarına veya resmi makamlara aktarabiliriz.
 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
Çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
 
Kişisel veriler ile ilgili olarak bizimle irtibat kurabilirsiniz;
Kişisel verilerinizi kullanımımız ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, info@europ-assistance.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya Gülbahar mah. 5. Yıl sok. Profilo Plaza E Blok Kat:1 Şişli/İstanbul adresinden Veri Koruma Sorumlusuna hitaben yazabilirsiniz.